Tehnički odbori

Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. član je više tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme:

 • HZN TO 513, Mjerne jedinice i mjerila
 • HZN TO E103, Odašiljačka oprema za radiokomunikacije
 • HZN TO E106, Elektromagnetska polja u ljudskome okolišu
 • HZN TO T4, Normizacija u telekomunikacijama
 • HZN TO 552, Društvena odgovornost
 • HZN TO Z2, Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija
 • HZN TO 69, Primjena statističkih metoda
 • HZN TO 43, Akustika
 • HZN TO E501, Elektroakustika i ultrazvuk

Predstavnice Centra za mjerenja u okolišu u hrvatskim tehničkim odborima su:

 • Sanja Badžim
 • Biljana Tanatarec

Biljana Tanatarec je ujedno i predsjednica hrvatskog tehničkog odbora HZN TO 513, Mjerne jedinice i mjerila koji je osnovni i najvažniji tehnički odbor u sustavu normizacije.

Biljana Tanatarec je članica radne skupine Hrvatske akreditacijske agencije, radnih skupina Međunarodne organizacije za normizaciju ISO i radnih skupina za izradu normizacijskih dokumenata ISO-a

 • Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe - RS-MLU, u okviru Sektorskog odbora za laboratorije
 • ISO/CASCO, Conformity Assessment Committee
 • ISO/CASCO/WG 46, Validation and Verification Committee
 • ISO/WG, Social responsibility
 • ISO International Workshop Agreement - IWA 26 Using ISO 26000:2010 in management systems, normizacijski dokument objavljen u srpnju 2017. godine
 • ISO/IEC 17029 General principles and requirements for bodies performing validation and verification activities, buduća norma čije se objavljivanje očekuje krajem 2018. godine.

Osiguravanje kvalitete rezultata ispitivanja

Kvaliteta rezultata ispitivanja osigurava se primjenom unutrašnjih i vanjskih mjera, te na taj način laboratorij dokazuje svoju stručnu osposobljenost akreditacijskom tijelu posredno, a svojim kupcima neposredno.

Unutrašnje mjere osiguranja kvalitete rezultata mjerenja uključuju:

 • interno organizirano mjerenje, ponavljanje postupaka mjerenja i obuka
 • provjeru ispravnosti rada mjernih sustava na dnevnoj bazi uz pomoć generatora signala ili provjere putem programske podrške
 • provjera ispravnosti uređaja nakon popravaka i/ili umjeravanja
 • organizacija mjerenja unutar CMO Laboratorija s dva ili više različitih sustava za mjerenje u istom frekvencijskom području.

Vanjske mjere osiguravanja kvalitete rezultata mjerenja uključuju organizaciju ili sudjelovanje u programima ispitivanja sposobnosti odnosno vanjske procjene kvalitete ili sudjelovanje u drugim međulaboratorijskim usporedbama rezultata mjerenja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Cilj ispitivanja sposobnosti nije samo pružiti informaciju o uspješnosti izvedbe određene aktivnosti sudionika već da omogući sudionicima određenu izobrazbu u području ispitivanja sposobnosti u kojem su sudjelovali, ali da, isto tako, dobivene se informacije upotrijebe za poboljšanje kvalitete ispitivanja ili mjerenja.

Međulaboratorijske usporedbe rezultata mjerenja

Međulaboratorijske usporedbe (MLU) rezultata mjerenja odličan su alat za provjeru kvalitete rezultata mjerenja.

MLU Akustika

Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je tijekom 2015. godine sudjelovala u međulaboratorijskim usporedbama rezultata mjerenja iz slijedećih akreditiranih područja:

 1. Mjerenja buke okoliša
 2. Terenskog mjerenja zračne zvučne izolacije i
 3. Terenskog mjerenja udarne zvučne izolacije.

Organizator međulaboratorijskih usporedbi rezultata mjerenja iz navedenog područja bili su Hrvatsko akustičko društvo i Zavod za elektroakustiku Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu.

U međulaboratorijskoj usporedbi rezultata mjerenja iz područja buke okoliša sudjelovalo je 19 laboratorija te je provedeno mjerenje i analiza 7 parametara koji se koriste u iskazivanju rezultata rezidualne buke i 11 mjernih parametara koji se koriste kod iskazivanja rezultata kada izvor radi.

Osim ovih parametara potrebno je bilo napraviti proračun sastavnica mjerne nesigurnosti za utvrđivanje proširene mjerne nesigurnosti s 95% područjem vjerojatnosti pokrivanja i dvostranim intervalom povjerenja (k = 2). CMO Lab je postigao zadovoljavajuće rezultate za sve parametre, odnosno |z| ≤ 2. Rezultati mjerenja i proračuna nalaze se u službenom dokumentu organizatora pod nazivom "Izvještaj o rezultatima međulaboratorijske usporedbe mjerenja buke okoliša prema normama HRN ISO 1996-1:2004 i HRN ISO 1996-2:2008".

U međulaboratorijskoj usporedbi rezultata mjerenja iz područja zvučne izolacija sudjelovalo je 31 laboratorij.

U području mjerenja zvučne izolacije analizirani su svi mjereni parametri koji se odnose na geometriju prostora (ploština pregrade, obujam prijamne i predajne prostorije), vrijeme odjeka (tercni prikaz), parametri zračne zvučne izolacije (indeks zvučne izolacije, standardizirana razina udarnog zvuka) i parametri udarne zvučne izolacije (normalizirana i standardizirana razina udarnog zvuka). CMO Lab je postigao zadovoljavajuće rezultate za sve parametre, odnosno |z| ≤ 2. Rezultati mjerenja i proračuna nalaze se u službenom dokumentu organizatora pod nazivom "Izvještaj o rezultatima međulaboratorijske usporedbe mjerenja zvučne izolacije prema normama HRN EN ISO 16283-1:2014 i HRN EN ISO 16283-2:2016".

MLU NF EM Polja

Tijekom 2016. godine, točnije 5. svibnja 2016., Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. organizirala je međunarodnu međulaboratorijsku usporedbu rezultata mjerenja iz akreditiranog područja mjerenja razina niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja. Iz navedenog područja mjerenje je odrađeno za parametar gustoća magnetskog toka. Mjerenje gustoće magnetskog toka u blizini trafostanice odrađeno je sa 3 seta instrumenata. Nakon obrade rezultata mjerenja apsolutna z vrijednost je bila |z| ≤ 2, iz čega se zaključuje da su svi rezultati zadovoljavajući. Izvještaj sa navedene međulaboratorijske usporedbe rezultata mjerenja dan je u sklopu stručnog rada Biljane Tanatarec pod nazivom Measurements of magnetic flux density in the vicinity of transformer station. Rad je prezentiran na 22. međunarodnoj konferenciji za primijenjenu elektromagnetiku i komunikacije - ICECom 2016 održanoj u Dubrovniku.

MLU Buka na radu

U planu je i međulaboratorijska usporedba rezultata mjerenja buke na radu, koja bi se trebala održati u mjesecu listopadu 2018. godine u Češkoj u organizaciji Studio D - akustika s. r. o.

Izrada studija

Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. izradio je studije značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja:

 • Tanatarec Biljana: Studija značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja, Zagreb 2010 (169 lokacija)
 • Tanatarec Biljana: Studija značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja, Zagreb 2012 (595 lokacija)

U studijama su prikazani statistički pregledi isključivo baznih postaja mobilne telefonije i njihova glavna svrha bilo je ispunjavanje potreba operatera oko izvršenja zakonskih obveza. Te studije nudile su mnogo informacija o prostornoj i tipskoj raspodjeli telekomunikacijske mreže u Republici Hrvatskoj, mnoštvo tehničkih objašnjenja i detalja o baznim postajama i svakako su bile izuzetno korisne za poznavanje mogućnosti i slabosti telekomunikacijske mreže.